Şu sayfadasınız: Ana sayfa// Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler // Turist Kimdir?Turizm Türleri

Turist Kimdir?Turizm Türleri

Yabancı turist, ikametgahının bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye en az 24 saat süreyle ziyaret eden kişidir. Diğer yandan, turizm faaliyetlerine aktif olarak katılan kimselere ziyaretçi adı verilmektedir. Ziyaretçi, turist ve günübirlikçi olarak iki şekilde ele alınabilir. Ülkemizde turist ve ziyaretçi kavramları aynı anlamda kullanıldığı içjn ülkeye gelen turist sayısının da yüksek olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi turist, yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye seyehat eden ve gittiği bölgede en az bir gece konaklayan, ekonomik anlamda tüketici olan kişi ya da kişiler topluluğudur.

Buradan yola çıkarak aşağıdaki niteliklere sahip olanların turist olarak kabul edildiği görülmektedir. Zevk, ailevi nedenler, sağlık vb. amaçlarla yolculuk edenler, toplantılara katılma veya herhangi bir türde temsilcilik yapma amacıyla yolculuk edenler (bilimsel, yönetsel, diplomatik, dinsel, sportif, eğlence), ticari nedenlerle iş bağlantıları için yolculuk edenler, 24 saatten az kalsalar bile gemi ile yolculuk edenler, turist olarak kabul edilir. İnsanlar, yeni yerler görme, macera arama veya buna benzer nedenlerle turizme bireysel veya toplu olarak katılmaktadır.

Bireysel olarak turizme katılanların çoğunluğu Batı Avrupa ülkelerinden gelmekle birlikte, Amerikalı, Kanadalı ve Avusturyalıların sayısı da giderek artmaktadır. Başlangıçta daha çok erkekler bireysel turizmi tercih ederken, son zamanlarda kadınların da bireysel olarak turizme katıldıkları görülmektedir. Dünyanın giderek küresel köye dönüşmesi insanları bireysel turizme katılmaya teşvik eden bir faktördür. Çünkü insanlar içinde yaşamakta oldukları dünyanın her köşesinden kendilerini sorumlu görmeye ve bundan dolayı da bütün dünya kültürlerini tanımak istemektedirler.

Kitle turizminin insanların geniş ölçüde büyük kitleler halinde katıldıkları turizm çeşididir. 1950’li yıllardan sonra gözlenmeye başlayan bu turizm çeşidi, günümüzün turizm hareketlerinin belirleyicisi durumundadır. Çünkü günümüzde tümüyle kitle turizmi hareketleri söz konusudur. Kitle turizminin en tipik özelliği insanları daha çok paket turları tercih etmeleridir.

Grup turizminde çeşitli sosyolojik grupların turizme birlikte katılmaları söz konusudur. Dernek üyeleri, öğrenci grupları, meslek organlarının katılımı ile gerçekleştirilen bu turizm çeşidinde en az kişi sayısı 11 ile 16 arasındadır. Turizm çeşitlerinde turizme katılmada etkili bir unsur da insanların yaş durumudur, insanların yaş durumu ile turizme katılmaları arasında yakın bir ilişki söz konusu olmaktadır. (Gençlik turizmi, Orta yaş turizmi ve Üçüncü yaş turizmi),

Gençlik turizmi 15-24 yaş grupları arasındaki bireylerin anne, baba veya diğer aile yakınları olmaksızın turizme katılmalarıdır. Gençlerin turistik hareketleri katılma düzeyinin diğer yaşlardan daha yüksek olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni ise gençlerin psikolojik özellikleridir. Genç insanlar psikolojik yapıları nedeniyle harekete, maceraya ve değişime daha açıktırlar.

Orta yaş (yetişkin) turizmi 25-64 yaşları arasında olan insanların turizme katılmalarına verilen isimdir. Bu turizm çeşidinde yer alan bireyler çalışma çağında ve genellikle hepsinin birer ailesi bulunmaktadır. Bu sorumluluklar, orta yaş turizmini diğer turizm türlerinden ayıran en önemli etkenlerden birisi olmaktadır. Bu kesimin gezi zamanı ve gezi biçimleri, çalışma koşullarından etkilenmekte ve turizme katılma zamanları genellikle yaz aylarına denk gelmekte ve titiz programları gerektirmektedir.

imagesMKUZZH49

Üçüncü yaş turizmi 65 ve üzerinde yaşlara sahip olan insanların gerçekleştirdikleri turizm etkinliklerine üçüncü yaş turizmi adı verilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, sağlık koşullarının iyileşmesi ile birlikte insan ömrü uzamış ve bunun sonucunda 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer alan bireylerin toplam nüfu içerisindeki oranları yükselmiştir. Gelir ve boş zamanın üçüncü yaş grubundaki insanlarda bulunması ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu turizm türü gelişmiştir. Bu gurup insanlar, sağlık turizminin önemli bir potansiyelini oluştur­maktadır. Turizmin en önemli özelliği “sosyal” içerikli olmasıdır, insanların, özellikle çalışan kişilerin düşünce ve değer yargılarının genişletilmesi, diğer insanlarla kendini kıyaslama ve sosyal kaynaşma alışkanlığı kazandırması, kendi ülke insanlarını tanıma olanağı sağladığı gibi, diğer ulusların insanları ile yakınlaşma ve dostluk duygularının geliştirilmesi, barış içinde yaşamanın kitlelere ulaşan bir bilinçlenmeye dönüştürülmesi, sosyal eşitliğin sağlan­ması, bunun sosyo-ekonomik yapı içinde yayılması, yaşlılar için yeniden aktif bir yaşam ortamının yaratılmasıdır.

Sosyal turizmin kapsamı içerisinde değerlendirilen turizm türleri arasında gençlik turizmi, orta yaş turizmi, üçüncü yaş turizmi, bedensel engelliler turizmi ve öğrenci turizmi sayılabilir. Türkiye’de sosyal turizm uygulamalarına az da olsa rastlanmaktadır. Öte yandan ülkemizdeki en yaygın sosyal turizm uygulaması kamu kamplarıdır. Çalışanların tümünün yararlanmasına sunulması da bazı kamu kurumlarına ait kamplar, ülkemizdeki sosyal turizme yönelik çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.

Lüks (selektif) turizm, yüksek gelir gruplarına özgü olan turizm çeşididir. Bu turizm çeşitli, ekonomik gücü ve geliri yüksek olan ve toplum içerisinde büyük saygınlık taşıyan kimselerin turistik etkinliklerini kapsamaktadır. Bu kesimlerin turizm anlayışı toplumun diğer gelir gruplarına göre oldukça farklı özelliklere sahiptir. Bizim ülkemizde sosyete olarak adlandırılan grubun turizm anlayışı olarak daha açık bir şekilde açıklayabileceğimiz lüks turizmde, bireyler oldukça pahalı konaklama tesislerinde konaklarlar ve her türlü konforu bulunan transatlantikler ile seyahat ederler. Büyük ve lüks kumarhanelerin başta gelen müşterileri bunların arasından çıkar. Paket turlarla seyahat

edenlerin tersine, bu gruba giren turistler kendi özel ulaşım araçlarıyla, çoğu zamanda kendi özel hizmetçileriyle yolculuk ederler. Bu tür grupların en fazla itibar ettikleri turizm türleri arasında av turizmi, kumar turizmi vb. başta gelir. Bu tür turistlerin çoğu zaman dünyanın sayılı güzellikteki bölgelerinde kendilerine ait özel alanları bulunduğu için, turizme olan katkıları genellikle sınırlıdır.

1.Deniz Turizmi

2.Yat Turizmi

3.Sağlık Turizmi

4.Mağara Turizmi

5.Yayla Turizmi

6.Golf Turizmi

7.Karavan Turizmi

8.Dini Turizm

9.Tarih Turizm

10.Festivaller,Kardeş Şehir Etkinlikleri

11.Spor Organizasyonları

Leave a Reply

Copyright © 2009 coğrafya öğretmenleri kaynak sitesi. > Reklam için iletişim bilgileri: ?
Designed by Powered by
Haber